จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ 230 คน
ลูกจ้างประจำ 21 คน
พนักงานจ้าง 297 คน
ข้าราชการครู 553 คน
ลูกจ้างประจำ(ร.ร.) 22 คน
พนักงานจ้าง(ร.ร.) 46 คน
 
  ระบบซี
  ระบบแท่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  บุคลากรทางการศึกษา
   
ประกาศ ก.จ.จ.ขอนแก่น
   
 
เครื่องแบบพนักงานจ้าง
 
 
21/06/2016 กำหนดการ การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ (รอบ 1-30 เมษายน 2559) อ่านต่อ
   
 
เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง)" รายละเอียด
การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง "วิทยฐานะ"
รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
พจนานุกรมสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะผู้บริหาร
3. สมรรถนะประจำสายงาน
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รายละเอียด1
- รายละเอียด2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว 31 ก.ค. 57 รายละเอียด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว 31 ก.ค. 57 รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติในการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
หนังสือขอลาออกพนักงานจ้าง รายละเอียด
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ... รายละเอียด
ประกาศฯ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รายละเอียด
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น รายละเอียด
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติมาเป็นสายผู้บริหาร รายละเอียด
 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง รายละเอียด
พระราชกฤษฎีกา "การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554"
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง  หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
        หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
        สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
       ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
แบบประเมินบุคคลฯ   ข้าราชการ    ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คำร้อง "ขอลาออกจากราชการ"
คำร้อง "ขอโอน"
คำร้อง "ขอมีบัตรข้าราชการใหม่"
คำร้อง "ขอมีบัตรประชาสัมพันธ์(บัตรเอนกประสงค์)"
คำร้อง "ขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ติดต่อเราที่ 0-4323-9224