จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ 234 คน
ลูกจ้างประจำ 23 คน
พนักงานจ้าง 250 คน
ข้าราชการครู 732 คน
ลูกจ้างประจำ(ร.ร.) 22 คน
พนักงานจ้าง(ร.ร.) 35 คน
สถิติผู้ข้าชมเว็บไซต์
Hit Counter
   
 
ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ขก. อ่านต่อ
การประเมินผลงานข้าราชการครู รอบ 1-31 ตุลาคม 2555 อ่านต่อ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง อบจ.ขอนแก่น อ่านต่อ
แจ้งวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ขก. (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูและพนง.ขับรถยนต์) อ่านต่อ
ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ขก.(ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูและพนง.ขับรถยนต์) อ่านต่อ
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.ขก. อ่านต่อ
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่ง คนงานทั่วไป) อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับสูงขึ้น อ่านต่อ
ประกาศฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะรายที่คลาดเคลื่อน อ่านต่อ
ประกาศฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และวิธรการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(ตำแหน่งผู้ช่วยครูและพนักงานขับรถยนต์) อ่านต่อ
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อบจ.ขก. อ่านต่อ
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผู้ช่วยครูและพนักงานขับรถยนต์) อ่านต่อ
ประกาศฯ ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู,พนักงานขับรถยนต์) อ่านต่อ
ประกาศฯ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ(สัมภาษณ์) คัดเลือกตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดการสรรหาพนักงานจ้าง(ครูอาสาพัฒนากีฬา) อ่านต่อ
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป(คนพิการ) อ่านต่อ
   
 
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รายละเอียด
แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตุลาคม 2557) รายละเอียด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว 31 ก.ค. 57 รายละเอียด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว 31 ก.ค. 57 รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติในการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
หนังสือขอลาออกพนักงานจ้าง รายละเอียด
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ... รายละเอียด
ประกาศฯ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รายละเอียด
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น รายละเอียด
ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติมาเป็นสายผู้บริหาร รายละเอียด
 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง รายละเอียด
แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1/2555 รายละเอียด
พระราชกฤษฎีกา "การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554"
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง  หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
        หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
        สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
       ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
แบบประเมินบุคคลฯ   ข้าราชการ    ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คำร้อง "ขอลาออกจากราชการ"
คำร้อง "ขอโอน"
คำร้อง "ขอมีบัตรข้าราชการใหม่"
คำร้อง "ขอมีบัตรประชาสัมพันธ์(บัตรเอนกประสงค์)"
คำร้อง "ขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ติดต่อเราที่ e-mail address : persons@kkpao.org