(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด คลิก >>

เทศบาลและอบต.ในเขตจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น.แผนที่จังหวัด.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:
http://www2.ect.go.th.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256, 0-4323-6793
เลขที่ 21 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000