(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด คลิก >>

ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่มา

             สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ คณะกรรมการ เครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์แสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)  จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ภายใต้ การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ฯ เพื่อเป็นสถานที่รองรับสินค้า
OTOP  สินค้าชุมชน  และสินค้าเกษตรตามฤดูกาล จากหมู่บ้าน ชุมชน  และเพื่อเป็นการ พัฒนาคุณภาพสินค้า  และลดต้นทุน
การผลิตอันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้าง อาชีพให้กับประชาชน 

            ศูนย์ OTOP  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำหน่ายของฝาก  ของที่ระลึก  อาหาร  เครื่องดื่ม 
ผ้าผ้าย  ผ้าไหม  สมุนไพร  รับจัดกระเช้าของฝาก/ที่ระลึก
ศูนย์ OTOP  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่อาคาร   OTOP  อบจ.ขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง    ตำบลในเมือง     อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
โทร.
0 4323 6795


เปิดทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256, 0-4323-6793
เลขที่ 21 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000