(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด คลิก >>

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 download
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 download
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 พ.ย. 2552) download
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (23 พ.ย. 2552) download
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ส.ค. 2546) download
กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540(15 ก.ย. 2541) download

หนังสือสั่งการ / แนวทางที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.2/ว4413 download
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของ อปท. download
การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการกีฬา ที่ มท 0808.2/ว 2697 (15 มิ.ย. 2555) download
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.2/ว 366 (8 ก.พ.2555) download
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.2/ว 294 (2 ก.พ.2554) download
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0808.2/ว740 download

อื่นๆ 

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 download
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 download
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอำนาจ หน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ(แก้ไขเพิ่มเติม) download

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256, 0-4323-6793
เลขที่ 21 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000