(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด คลิก >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์

     "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ
มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน "


พันธกิจ
(Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนา ดังนี้

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
 4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. ประสานและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ
 6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
 8. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 2. การพัฒนาการศึกษา
 3. การพัฒนาเมืองและชุมชน
 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256, 0-4323-6793
เลขที่ 21 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000